Podorlický skanzen Krňovice

Podorlický skanzen Krňovice je jediné muzeum tohoto typu v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje architektonické a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší.
Objekty jsou přenášené z původních lokalit, kde jim hrozil zánik, ale vznikají i rekonstrukce nedochovaných staveb (dle původní dokumentace, historického zaměření či fotodokumentace apod.). Návštěvníkům se tak nabízí srovnání historických staveb po staletích užívání a staveb tak, jak vypadaly v době svého vzniku. Používané stavební materiály jsou typické pro regionální stavitelství – dřevo, opuka a cihly v nejrůznějších kombinacích. Dřevo se používalo nejen pro výstavbu roubených domů, ale bylo i základním stavebním materiálem pro konstrukci stodol, krovů i celých technologických zařízení (například mlýny, pily apod.). Opuka byla po staletí typickým regionálním stavebním materiálem pro zdění. Je v okolí hojně rozšířená – opukové stavby, ploty a zídky lze vidět v okolí dodnes.
Nechybějí ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací. Příkladem může být funkční žentour, stabilní benzínové a elektrické motory a mnoho dalších zemědělských strojů. V areálu jsou kolem vznikajících staveb vysazovány sady a zahrady z původních odrůd ovocných dřevin – zejména jabloní, hrušní, švestek a dalších druhů.
Realizace je dílem nadšenců a fandů, kteří do projektu investují svůj volný čas a elán. První záměry vzniku skanzenu pocházejí z roku 1998, ale až v roce 2002 bylo vydáno stavební povolení a mohla začít výstavba, která je od počátku veřejná a zájemci si mohli prohlédnout již rozestavěné stavby i vznikající expozice.

Stavby ve skanzenu

* 2002 – zvonička z Orlických hor
* 2002 – roubená stodola z Ledců (depozitář)
* 2002 – demontáž mlýna z Bělče nad Orlicí č.p. 30
* 2003 – polabský statek (správní objekt skanzenu)
* 2003 – 2004 – transfer špýcharu ze Semechnic (expozice)
* 2004 – stodola z Klášterce nad Orlicí (restaurátorská dílna a zázemí skanzenu)
* 2005 – 2006 – kočárovna (expozice)
* 2006 – 2008 – hospoda „Na špici“ – rekonstrukce stavby (ekocentrum ČSOP)
* 2006 – 2010 – transfer školy ze Všestar a vybavení expozice
* 2007 – rekonstrukce sušárny ze Semechnic (expozice)
* 2007 – transfer špýcharu z Prasku (expozice)
* 2008 – rekonstrukce kapličky z Humburk
* 2009 – 2010 – rekonstrukce kovárny (expozice)
* 2009 – dodnes – výstavba roubeného vodního mlýna Běleč n. Orlicí č.p. 30

Co se bude dít ve skanzenu v roce 2011

Roubený vodní mlýn Běleč nad Orlicí č.p. 30
V roce 2009 se podařilo získat stavební povolení na obnovu památkově chráněného roubeného vodního mlýna z Bělče nad Orlicí č.p. 30 v areálu skanzenu. Torzo mlýna na původním místě bylo rozebráno v roce 2003.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje podpořil v grantovém řízení zhotovení kamenné základové konstrukce a lednice (prostor, kde se otáčí vodní kolo). V roce 2010 začaly práce na zděných částech mlýna včetně lednice pro vodní kolo.
V rámci prohlídky je tedy již dnes možné zhlédnout počáteční fázi obnovy stavby.

Expozice ve skanzenu

V rámci prohlídkové trasy lze vidět nejen stavby samotné, ale i jejich interiér vybavený dobovými exponáty. Maximální důraz je kladen na funkčnost všech exponátů a mnohé z nich je možné si v rámci prohlídky vyzkoušet.
Expozice
* stavby jako takové
* funkční žentour
* stabilní motory (elektrické i benzínové různých typů)
* autoveteráni a traktory
* zemědělská technika
* historické nářadí a nástroje
* expozice domácího mletí obilí
* expozice zpracování mléka
* expozice praní
* expozice zpracování lnu
* sušení ovoce

Stavby ve skanzenu

Polabský statek
Volná kopie stavby patrového pavlačového polabského statku – nejedná se o historický objekt. Stavba slouží jako zázemí pro pracovníky skanzenu a jako byt správce. Není součástí expozice!
Dispozičně je navržen dle potřeb správy skanzenu. Rovněž slouží jako ukázková stavba současných roubených staveb realizovaných Dřevozpracujícím družstvem.
Stodola z Ledců
Rekonstrukce (tj. stavba zhotovená na základě zaměření původní stavby, původní technologií, z nového materiálu) ještě existující stavby. Předloha zatím stojí v obci Ledce (nedaleko Třebechovic p. Orebem). Stavba není součástí expozice a slouží jako depozitář exponátů před jejich restaurováním.
Stodola z Klášterce nad Orlicí
Rekonstrukce stodoly, která se nedochovala. Původní stodola se zřítila a použitelné byly pouze pískovcové sloupy. Ostatní části jsou zrekonstruované na základě zaměření původních prvků.
Stodola slouží jako restaurátorská dílna pro opravu exponátů a ruční dílna. Není součástí prohlídkové trasy.
Ekocentrum – rekonstrukce hospody „Na špici“
Rekonstrukce hospody „Na špici“, která stávala cca do roku 1926 na dnešním náměstí 28. října v centru Hradce Králové. Opět jde o novostavbu, nikoli historický objekt. Je navržena pro současné potřeby skanzenu a jako centrum ekologické výchovy Českého svazu ochránců přírody, ZO Orlice. Použité technologie jsou moderní – objekt je celoročně užíván. Je vstupním objektem do skanzenu, je zde prodejna vstupenek, přednáškový sál, výstavní plochy v podkroví apod. Dispozice však respektuje původní stavbu – tj. umístění koloniálu, sál hospody.

Kočárovna

Kočárovna byla součástí technického zázemí nejen hospody Na špici. Sloužila jako prostor pro ukládání povozů a dalších strojů. Stavba je opět dřevěná se zděnou částí, kde jsou situována WC pro návštěvníky. V objektu jsou umístěny expozice motorů, veteránů a zemědělské techniky.
Špýchar ze Semechnic
Původní roubená sýpka z obce Semechnice (nedaleko Opočna). První přenesená stavba, která byla realizována v areálu skanzenu. Vše je původní, kromě střešní krytiny.
Stavba slouží jako expozice a je součástí prohlídkového okruhu.
Zvonice
První stavba, kterou byla zahájena výstavba skanzenu. Jde o zvoničku z Orlických hor. Pokud vše dopadne tak, jak má, tak dostane v roce 2010 i svůj zvon.
Mlýn z Bělče nad Orlicí
Roubený vodní mlýn z obce Běleč nad Orlicí č.p. 30.  Stavba v tomto provedení pochází z roku 1809. Mlýn je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek. Naneštěstí však nebyla prováděna systematická údržba, a tak se stavba zřítila a do skanzenu se podařilo získat pouze torzo. To bylo rozebráno, vše bylo zaměřeno a spolu se zaměřením Národního památkového ústavu ze 70. let 20. stol. se tyto podklady staly základem pro projekt stavby. Obnova ve skanzenu je povolena a rychlost obnovy závisí pouze na finančních prostředcích. Ve skanzenu bude stavba sloužit jako expozice, jejímž cílem je dosáhnou plné funkčnosti s možností ukázek mletí obilí.

Roubená chalupa ( škola) ze Všestar
Původní historická stavba cca z roku 1750, která sloužila jako obytná chalupa. V letech 1767 – 1770 se v ní provizorně učilo do doby, než se v obci vystavila první škola.. Stavba není památkově chráněná a na původním místě jí hrozil zánik. Stavba byla rozebrána, popsána, převezena a znovu postavena v areálu skanzenu, kde se stala již 3. původní stavbou. Stavba je součástí prohlídkové trasy. Vybavena je expozicí tradičního bydlení (vč.tkalcovského stavu). V druhé místnosti – komoře je tesařská dílna
Špýchar z Prasku
Fyzicky druhá přenesená stavba ve skanzenu. Opět byla zdokumentována a rozebrána na původním místě, převezena a znovu postavena v areálu skanzenu. Jde o roubenou stavbu, ale na rozdíl od všech ostatních je postavená z tvrdého (listnatého) dřeva – dubu. To je typickým stavebním materiálem Novobydžovska. V areálu jsou ve špýcharu umístěny expozice a jsou součástí prohlídky.
Sušárna ovoce ze Semechnic
Na břehu potoka v Semechnicích dodnes stojí torzo původní sušárny ovoce s roubenou sušící komorou. Tu se však nepodařilo od jejích majitelů získat, a tak byla po zaměření sušárna zrekonstruována ve skanzenu. Dnes je tedy provozuschopnou ukázkou sušení ovoce v minulosti. Roubená sušící komora je obestavěná prkennou kolnou, která zároveň slouží jako přípravna ovoce. Stavba je součástí expozice.
Kovárna
V roce 2009 bylo získáno rovněž stavební povolení na výstavbu kovárny v areálu. Díky příznivému počasí na konci roku 2009 byly zahájeny práce na základové konstrukci a zděné části stavby.
Kovárna se v okolí nedochovala. Z tohoto dů
vodu je postavena jako rekonstrukce typické kovárny Třebechovicka tak, jak stávala např. v obci Běleč nad Orlicí či Nepasice. Stavba je částečně zděná z cihel – kovárna, ale obytný prostor kováře je roubený z polštářů. V roce 2010
byla stavba dokončena. V interiéru kovárny je umístěna expozice, která by měla poskytovat prostor pro kovářské ukázky.
Kaplička
Kaplička je rekonstrukcí kapličky z Humburk (u Nového Bydžova) a původně byla zasvěcena Sv. Salvátorovi.

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2011

DEN ZEMĚ – 16.4. 2011
Den země je první jarní akce ve skanzenu. Akce je zaměřena na osvětu k problematice ochrany přírodního prostředí a na propagaci Ekocentra Orlice, které sídlí ve skanzenu. V průběhu dne jsou připraveny naučná stezka a zábavné aktivity pro jednotlivce i rodiny s dětmi.
JARMARK – 1.5.2011
Jarmark je tradiční prvomájová akce, kde mají návštěvníci možnost shlédnout a nakoupit výrobky tradičních řemesel. Jarmark je pořádám v součinnosti se Asociací lidových řemeslníků a výrobců.
SETKÁNÍ S VETERÁNY – 9.7. 2011
Tradiční setkání majitelů a příznivců starých strojů.
HOSPODAŘĚNÍ NA VSI – 13.8.2011
Srpen je období žní, přijďte si proto mimo jiné připomenout již zapomenutý způsob hospodaření na vsi. Uvidíte historické stroje a nářadí při práci.
STARÁ ŘERMESLA – 10. – 11.9.2011
Den zaměřený na ukázku starých řemesel dříve na venkově běžných ( vrtání potrubí, dlabání žlabů, předení, zpracování lnu aj.) Mnohé z řemesel si budete moci vyzkoušet.
VÁNOCE – 10. – 11. 12. 2011
Akce uzavírá sezónu ve skanzenu. Přijďte nasát atmosféru vánočních interiérů.Součástí víkendu budou drobné vánoční dílny a ochutnávka tradičních vánočních pokrmů.
Začátek programu vždy od 10.00 hod. do 17.00 hodin, během akcí jsou prohlídky bez výkladu
Prohlídky se konají v každou celou hodinu, jsou s průvodcem a minimální počet je 5 návštěvníků. V případě, že se skupina nesejde a okolnosti provozu to umožní, je možná samostatná prohlídka s tištěným průvodcem.  Tištěný průvodce je k dispozici i v angličtině a němčině. Prohlídková trasa prochází celým areálem a expozicemi uvnitř staveb. Doba trvání prohlídky je cca 1 hodina. Pokud je ve skupině více dětí a je zájem, lze jít s dětmi ke zvířatům – podívat se na ovce a koně.
Zdravotně postižení – celý areál je bezbariérový a přístupný na kolečkovém křesle. Interiéry historických objektů bezbariérové vzhledem ke své povaze nejsou. Většina expozic je však viditelná ze dveří. V areálu je k dispozici bezbariérové WC. Parkování osobní automobily mohou parkovat přímo u skanzenu, případně za restaurací U skanzenu v obci (cca 200 m).
Otevírací doba
květen – červen : út – pá – zavřeno, so – ne – 10:00 – 16:00
červenec – srpen : út – pá – 10:00 – 16:00, so – ne – 10:00 – 17:00
září – říjen : út – pá – zavřeno, so – ne – 10:00 – 16:00
Návštěvy mimo otevírací dobu lze dohodnout.
Vstupné
dospělí 60 Kč
děti do 15 let, senioři, zdravotně postižení 30 Kč
školní skupiny 25 Kč
rodinné vstupné 150 Kč
Fotografování v areálu je volné – bez poplatku
Podorlický skanzen Krňovice
Krňovice 17, Třebechovice pod Orebem 50346
tel.: +420 495 591 633, +420 603 510 169
www.krnovice.cz

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama
Reklama