Podorlický skanzen Krňovice

Podorlický skanzen Krňovice je jediné muzeum tohoto typu v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje architektonické a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší.
Objekty jsou přenášené z původních lokalit, kde jim hrozil zánik, ale vznikají i rekonstrukce nedochovaných staveb (dle původní dokumentace, historického zaměření či fotodokumentace apod.). Návštěvníkům se tak nabízí srovnání historických staveb po staletích užívání a staveb tak, jak vypadaly v době svého vzniku. Používané stavební materiály jsou typické pro regionální stavitelství – dřevo, opuka a cihly v nejrůznějších kombinacích. Dřevo se používalo nejen pro výstavbu roubených domů, ale bylo i základním stavebním materiálem pro konstrukci stodol, krovů i celých technologických zařízení (například mlýny, pily apod.). Opuka byla po staletí typickým regionálním stavebním materiálem pro zdění. Je v okolí hojně rozšířená – opukové stavby, ploty a zídky lze vidět v okolí dodnes.
Nechybějí ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací. Příkladem může být funkční žentour, stabilní benzínové a elektrické motory a mnoho dalších zemědělských strojů. V areálu jsou kolem vznikajících staveb vysazovány sady a zahrady z původních odrůd ovocných dřevin – zejména jabloní, hrušní, švestek a dalších druhů.
Realizace je dílem nadšenců a fandů, kteří do projektu investují svůj volný čas a elán. První záměry vzniku skanzenu pocházejí z roku 1998, ale až v roce 2002 bylo vydáno stavební povolení a mohla začít výstavba, která je od počátku veřejná a zájemci si mohli prohlédnout již rozestavěné stavby i vznikající expozice.

Stavby ve skanzenu

* 2002 – zvonička z Orlických hor
* 2002 – roubená stodola z Ledců (depozitář)
* 2002 – demontáž mlýna z Bělče nad Orlicí č.p. 30
* 2003 – polabský statek (správní objekt skanzenu)
* 2003 – 2004 – transfer špýcharu ze Semechnic (expozice)
* 2004 – stodola z Klášterce nad Orlicí (restaurátorská dílna a zázemí skanzenu)
* 2005 – 2006 – kočárovna (expozice)
* 2006 – 2008 – hospoda „Na špici“ – rekonstrukce stavby (ekocentrum ČSOP)
* 2006 – 2010 – transfer školy ze Všestar a vybavení expozice
* 2007 – rekonstrukce sušárny ze Semechnic (expozice)
* 2007 – transfer špýcharu z Prasku (expozice)
* 2008 – rekonstrukce kapličky z Humburk
* 2009 – 2010 – rekonstrukce kovárny (expozice)
* 2009 – dodnes – výstavba roubeného vodního mlýna Běleč n. Orlicí č.p. 30

Co se bude dít ve skanzenu v roce 2011

Roubený vodní mlýn Běleč nad Orlicí č.p. 30
V roce 2009 se podařilo získat stavební povolení na obnovu památkově chráněného roubeného vodního mlýna z Bělče nad Orlicí č.p. 30 v areálu skanzenu. Torzo mlýna na původním místě bylo rozebráno v roce 2003.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje podpořil v grantovém řízení zhotovení kamenné základové konstrukce a lednice (prostor, kde se otáčí vodní kolo). V roce 2010 začaly práce na zděných částech mlýna včetně lednice pro vodní kolo.
V rámci prohlídky je tedy již dnes možné zhlédnout počáteční fázi obnovy stavby.

Expozice ve skanzenu

V rámci prohlídkové trasy lze vidět nejen stavby samotné, ale i jejich interiér vybavený dobovými exponáty. Maximální důraz je kladen na funkčnost všech exponátů a mnohé z nich je možné si v rámci prohlídky vyzkoušet.
Expozice
* stavby jako takové
* funkční žentour
* stabilní motory (elektrické i benzínové různých typů)
* autoveteráni a traktory
* zemědělská technika
* historické nářadí a nástroje
* expozice domácího mletí obilí
* expozice zpracování mléka
* expozice praní
* expozice zpracování lnu
* sušení ovoce

Stavby ve skanzenu

Polabský statek
Volná kopie stavby patrového pavlačového polabského statku – nejedná se o historický objekt. Stavba slouží jako zázemí pro pracovníky skanzenu a jako byt správce. Není součástí expozice!
Dispozičně je navržen dle potřeb správy skanzenu. Rovněž slouží jako ukázková stavba současných roubených staveb realizovaných Dřevozpracujícím družstvem.
Stodola z Ledců
Rekonstrukce (tj. stavba zhotovená na základě zaměření původní stavby, původní technologií, z nového materiálu) ještě existující stavby. Předloha zatím stojí v obci Ledce (nedaleko Třebechovic p. Orebem). Stavba není součástí expozice a slouží jako depozitář exponátů před jejich restaurováním.
Stodola z Klášterce nad Orlicí
Rekonstrukce stodoly, která se nedochovala. Původní stodola se zřítila a použitelné byly pouze pískovcové sloupy. Ostatní části jsou zrekonstruované na základě zaměření původních prvků.
Stodola slouží jako restaurátorská dílna pro opravu exponátů a ruční dílna. Není součástí prohlídkové trasy.
Ekocentrum – rekonstrukce hospody „Na špici“
Rekonstrukce hospody „Na špici“, která stávala cca do roku 1926 na dnešním náměstí 28. října v centru Hradce Králové. Opět jde o novostavbu, nikoli historický objekt. Je navržena pro současné potřeby skanzenu a jako centrum ekologické výchovy Českého svazu ochránců přírody, ZO Orlice. Použité technologie jsou moderní – objekt je celoročně užíván. Je vstupním objektem do skanzenu, je zde prodejna vstupenek, přednáškový sál, výstavní plochy v podkroví apod. Dispozice však respektuje původní stavbu – tj. umístění koloniálu, sál hospody.

Kočárovna

Kočárovna byla součástí technického zázemí nejen hospody Na špici. Sloužila jako prostor pro ukládání povozů a dalších strojů. Stavba je opět dřevěná se zděnou částí, kde jsou situována WC pro návštěvníky. V objektu jsou umístěny expozice motorů, veteránů a zemědělské techniky.
Špýchar ze Semechnic
Původní roubená sýpka z obce Semechnice (nedaleko Opočna). První přenesená stavba, která byla realizována v areálu skanzenu. Vše je původní, kromě střešní krytiny.
Stavba slouží jako expozice a je součástí prohlídkového okruhu.
Zvonice
První stavba, kterou byla zahájena výstavba skanzenu. Jde o zvoničku z Orlických hor. Pokud vše dopadne tak, jak má, tak dostane v roce 2010 i svůj zvon.
Mlýn z Bělče nad Orlicí
Roubený vodní mlýn z obce Běleč nad Orlicí č.p. 30.  Stavba v tomto provedení pochází z roku 1809. Mlýn je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek. Naneštěstí však nebyla prováděna systematická údržba, a tak se stavba zřítila a do skanzenu se podařilo získat pouze torzo. To bylo rozebráno, vše bylo zaměřeno a spolu se zaměřením Národního památkového ústavu ze 70. let 20. stol. se tyto podklady staly základem pro projekt stavby. Obnova ve skanzenu je povolena a rychlost obnovy závisí pouze na finančních prostředcích. Ve skanzenu bude stavba sloužit jako expozice, jejímž cílem je dosáhnou plné funkčnosti s možností ukázek mletí obilí.

Roubená chalupa ( škola) ze Všestar
Původní historická stavba cca z roku 1750, která sloužila jako obytná chalupa. V letech 1767 – 1770 se v ní provizorně učilo do doby, než se v obci vystavila první škola.. Stavba není památkově chráněná a na původním místě jí hrozil zánik. Stavba byla rozebrána, popsána, převezena a znovu postavena v areálu skanzenu, kde se stala již 3. původní stavbou. Stavba je součástí prohlídkové trasy. Vybavena je expozicí tradičního bydlení (vč.tkalcovského stavu). V druhé místnosti – komoře je tesařská dílna
Špýchar z Prasku
Fyzicky druhá přenesená stavba ve skanzenu. Opět byla zdokumentována a rozebrána na původním místě, převezena a znovu postavena v areálu skanzenu. Jde o roubenou stavbu, ale na rozdíl od všech ostatních je postavená z tvrdého (listnatého) dřeva – dubu. To je typickým stavebním materiálem Novobydžovska. V areálu jsou ve špýcharu umístěny expozice a jsou součástí prohlídky.
Sušárna ovoce ze Semechnic
Na břehu potoka v Semechnicích dodnes stojí torzo původní sušárny ovoce s roubenou sušící komorou. Tu se však nepodařilo od jejích majitelů získat, a tak byla po zaměření sušárna zrekonstruována ve skanzenu. Dnes je tedy provozuschopnou ukázkou sušení ovoce v minulosti. Roubená sušící komora je obestavěná prkennou kolnou, která zároveň slouží jako přípravna ovoce. Stavba je součástí expozice.
Kovárna
V roce 2009 bylo získáno rovněž stavební povolení na výstavbu kovárny v areálu. Díky příznivému počasí na konci roku 2009 byly zahájeny práce na základové konstrukci a zděné části stavby.
Kovárna se v okolí nedochovala. Z tohoto dů
vodu je postavena jako rekonstrukce typické kovárny Třebechovicka tak, jak stávala např. v obci Běleč nad Orlicí či Nepasice. Stavba je částečně zděná z cihel – kovárna, ale obytný prostor kováře je roubený z polštářů. V roce 2010
byla stavba dokončena. V interiéru kovárny je umístěna expozice, která by měla poskytovat prostor pro kovářské ukázky.
Kaplička
Kaplička je rekonstrukcí kapličky z Humburk (u Nového Bydžova) a původně byla zasvěcena Sv. Salvátorovi.

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2011

DEN ZEMĚ – 16.4. 2011
Den země je první jarní akce ve skanzenu. Akce je zaměřena na osvětu k problematice ochrany přírodního prostředí a na propagaci Ekocentra Orlice, které sídlí ve skanzenu. V průběhu dne jsou připraveny naučná stezka a zábavné aktivity pro jednotlivce i rodiny s dětmi.
JARMARK – 1.5.2011
Jarmark je tradiční prvomájová akce, kde mají návštěvníci možnost shlédnout a nakoupit výrobky tradičních řemesel. Jarmark je pořádám v součinnosti se Asociací lidových řemeslníků a výrobců.
SETKÁNÍ S VETERÁNY – 9.7. 2011
Tradiční setkání majitelů a příznivců starých strojů.
HOSPODAŘĚNÍ NA VSI – 13.8.2011
Srpen je období žní, přijďte si proto mimo jiné připomenout již zapomenutý způsob hospodaření na vsi. Uvidíte historické stroje a nářadí při práci.
STARÁ ŘERMESLA – 10. – 11.9.2011
Den zaměřený na ukázku starých řemesel dříve na venkově běžných ( vrtání potrubí, dlabání žlabů, předení, zpracování lnu aj.) Mnohé z řemesel si budete moci vyzkoušet.
VÁNOCE – 10. – 11. 12. 2011
Akce uzavírá sezónu ve skanzenu. Přijďte nasát atmosféru vánočních interiérů.Součástí víkendu budou drobné vánoční dílny a ochutnávka tradičních vánočních pokrmů.
Začátek programu vždy od 10.00 hod. do 17.00 hodin, během akcí jsou prohlídky bez výkladu
Prohlídky se konají v každou celou hodinu, jsou s průvodcem a minimální počet je 5 návštěvníků. V případě, že se skupina nesejde a okolnosti provozu to umožní, je možná samostatná prohlídka s tištěným průvodcem.  Tištěný průvodce je k dispozici i v angličtině a němčině. Prohlídková trasa prochází celým areálem a expozicemi uvnitř staveb. Doba trvání prohlídky je cca 1 hodina. Pokud je ve skupině více dětí a je zájem, lze jít s dětmi ke zvířatům – podívat se na ovce a koně.
Zdravotně postižení – celý areál je bezbariérový a přístupný na kolečkovém křesle. Interiéry historických objektů bezbariérové vzhledem ke své povaze nejsou. Většina expozic je však viditelná ze dveří. V areálu je k dispozici bezbariérové WC. Parkování osobní automobily mohou parkovat přímo u skanzenu, případně za restaurací U skanzenu v obci (cca 200 m).
Otevírací doba
květen – červen : út – pá – zavřeno, so – ne – 10:00 – 16:00
červenec – srpen : út – pá – 10:00 – 16:00, so – ne – 10:00 – 17:00
září – říjen : út – pá – zavřeno, so – ne – 10:00 – 16:00
Návštěvy mimo otevírací dobu lze dohodnout.
Vstupné
dospělí 60 Kč
děti do 15 let, senioři, zdravotně postižení 30 Kč
školní skupiny 25 Kč
rodinné vstupné 150 Kč
Fotografování v areálu je volné – bez poplatku
Podorlický skanzen Krňovice
Krňovice 17, Třebechovice pod Orebem 50346
tel.: +420 495 591 633, +420 603 510 169
www.krnovice.cz

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Reklama

Mohlo by se vám také líbit

Do Moravské Třebové za aktivním vyžitím i relaxací

Icon 14.03.2021

Patříte mezi ty, kteří se snaží aktivně trávit svůj volný čas? Zamiřte do Moravské Třebové...

Celý článek

Exkurze ve sklárně RÜCKL

Icon 18.04.2021

Objevte kouzlo tradičního sklářského řemesla a staletých výrobních postupů sklárny Rückl v...

Celý článek

Podolská vodárna a věže u Vltavy

Icon 28.02.2021

Vydejte se na výlet do Prahy, kde uvidíte krásné historické budovy, které byly nebo jsou v...

Celý článek

Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus

Icon 21.03.2021

Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus jsou otevřeny každý den kromě pondělí, a to od...

Celý článek

Zvíkov – král českých hradů

Icon 15.05.2021

Jeden z nejkrásnějších českých hradů najdete 18 kilometrů severovýchodně od města Pís...

Celý článek

Gotické tvrze Kestřany

Icon 16.05.2021

Chcete zažít středověk na vlastní kůži? Tak v Kestřanech máte ideální příležitost. V&...

Celý článek
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama