Město Mimoň

znakHistorie
Počátky města jsou spojené s jím procházející kupeckou cestou, zvanou „Záhošťská“ a s majiteli nedalekého strážského panství – Vartemberky. V 11. století je saským kronikářem cesta ze Žitavy přes Jablonné, Mimoň, Kuřívody, Bělou pod Bezdězem, Mladou Boleslav, Čáslav a Jihlavu zmiňována jako stará a těžká (za Kuřívody se později odklonila na Mnichovo Hradiště a Prahu). Tržní osada u broda při soutoku Ploučnice a Panenského potoka byla osídlována postupně Slovany i německými kolonisty. Zmínky z r. 1352 uvádějí už farní ves.
Potvrzení celních práv Karlem IV. roku 1371 tehdejším majitelům, Janovi a Václavovi z Vartemberka, znamenalo rozvoj obchodu a přínos do pokladny obce i majitelům panství. Z vybraných peněz se udržovaly a stavěly silnice, mosty, pevnosti a platila stráž pro obchodníky. Vybírání cla se udrželo do 18. stol. a vybírání mýtného až do 19. stol.
V obci se rozvíjel obchod, přestože výbojné války Vartemberků s husity i Žitavou obyvatelstvu vše ztěžovaly. R. 1500 koupil Mimoň od Jana z Vartemberka Oldřich z Bieberštejnů a už r. 1505 je Mimoň uváděna jako město. R. 1511 ji vlastní jiný Jan z Vartemberka a potvrzuje městu další obchodní výsady. R. 1526 se Mimoň prodejem vrací Bieberštejnům, kteří budují na náměstí r. 1570 panské sídlo – základ pozdějšího zámku. 19. června 1578 prodal Karel z Bieberštejna Mimoň s pustým hradem Ralsko a přilehlými vesnicemi Bohuslavu Mazancovi z Frimburka. Jeho syn prodává r. 1604 panství Janu Müllnerovi z Mülhausu.ralsko_hrad Mülhausům byl majetek v pobělohorské době zkonfiskován, přešel na rod Zeidlerů, pak na Albrechta z Valdštejna. Po jeho zavraždění si majetek vyprosila vdova po Janu Hoffmannovi Zeidlerovi, ale už 15. ledna 1651 ho její zadlužené děti prodávají Janu Putzovi z Adlersthurnu. Ten byl po špatně hospodařících Zeidlerech pro mimoňské panství hotovým požehnáním. Po jeho smrti, od r. 1660, vedla nějakou dobu panství vdova a od nabytí zletilosti synové Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik. Podle otcova odkazu nechali postavit kapli Božího hrobu, pivovar, špitál, radnici a přestavět zámek a farní kostel. V té době tvořily město 3 katastry: vlastní Mimoň, vesnice Okrouhlá a vesnice Šibeničná. R. 1681 došlo ke sloučení všech částí a bylo ustanoveno složení městského zastupitelstva.
Manželství obou posledních mužských potomků rodu Putzů bylo bezdětné, proto J. I. D. Putz ustanovil v závěti dědicem tři dcery svého zemřelého strýce Jana Marcuse Putze. Nejstarší z nich, Marie Terezie Isabela se po sňatku se svobodným pánem Ludvíkem Josefem z Hartigů r. 1705 stala univerzální dědičkou panství Mimoň. Tak se do Mimoně dostal rod Hartigů, který zde byl až do r. 1945. Když se r. 1777 schylovalo k další válce o dědictví bavorské, rozhodl se v květnu 1778 navštívit Mimoň a Stráž – terén budoucího možného válčiště – sám císař Josef II.
Zatímco v 18. stol. ohrožovaly město sedlácké rebelie proti útlaku a robotě a vojenské výboje prusko – rakouské války, začátek 19. stol. znamenal zkázu největší. Rozsáhlý požár 11. června 1806 zničil téměř všechny stavby ve městě, včetně kostela. Pomoc proudila ze všech okolních měst.
V r. 1865 město získalo statut soudního okresu a mělo ve správě 39 obcí s 23 tisíci obyvateli. Průmyslový rozvoj a výstavba železniční tratě, hřebčína, továren, lázní, jatek, škol apod. udělaly z Mimoně jedno z největších měst na Českolipsku. Po skončení 2. svět. války odchází rod Hartigů, odklízejí se rozbombardované části města a nastává další budovatelská éra. Vznikl vojenský prostor, postavila se nová sídliště a v blízkosti města byla zahájena těžba uranu.
Po roce 1989
Nové společenské změny po r. 1989 umožnily rekonstrukci areálu Božího hrobu i jiných památek. V roce 2005 byl vytvořen plán rozvoje města, jehož hlavním cílem je podpořit rozvoj turistiky za účasti dotačních programů EU. V současné době má město téměř 7000 obyvatel. Je zřizovatelem tří základních škol, jedné umělecké školy a jedné střední školy – gymnázia. Město se zapojuje do mezinárodní spolupráce v euroregionu Nisa, je členem mikroregionu Podralsko a má své partnerská města na Slovensku (Nová Baňa), v Polsku (Zlotoryje ) a SRN (Oelsnitz).
Turistika
ralskoMimoní prochází turistická trasa na kopec Ralsko se zříceninou hradu stejného jména. Tato trasa prochází Vranovskou lipovou alejí, podél ní se nachází skalní pískovcové útvary Vranovských skal s často navštěvovanou Juliinou vyhlídkou a botanická naučná stezka. Mimoňská železniční stanice na trati Liberec-Děčín je častým výchozím bodem pro turisty a cykloturisty, kteří směřují do Cykloráje Podralsko, na zříceninu hradu Ralsko a nebo na sběr hub do rozsáhlých okolních lesů. Mimoň je rovněž nástupištěm pro vodní turisty, kteří sjíždějí řeku Ploučnici. Půjčení lodí a jejich odvezení zpět do místa startu zajišťuje místní skautská organizace, která má silný vodácký oddíl. Město a jeho okolí jsou známy chovem koní a dostihy, které se zde konají každoročně na konci léta. Nedaleko ve směru na Hvězdov se nachází bažantí farma, která nabízí ubytování a podzimní lovy. V Mimoni sídlí podnik Vojenské lesy a statky, který pro náročné návštěvníky organizuje lovy, střelnici, sportovní rybaření a pozorování divoké zvěře.
Památky
Areál Božího hrobu: tato významná barokní památka města se nachází v Lužické ulici. R. 1651 koupil tehdejší statky Mimoň a Děvín Jan Putz z Adlersthurnu, císařský rada dvorní komory s erbovním nadáním a rytířským stavem rodu. Ten (podle zápisu mimoňského historika Josefa Tilleho z jeho Kroniky města Mimoně, vydané roku 1905), cestoval v roce 1625 do Říma a odtud dál do Jeruzaléma, kde vyhledal místa utrpení a smrti Ježíše Krista, posvátná všem křesťanům. Přitom vznikla myšlenka vybudovat pro poučení věřícím kopii Božího hrobu i ve své vlasti. O svědomitosti zápisků svědčí okolnost, že když po návratu zjistil, že mu chybí rozměr vchodu ke Kristovu hrobu a míry kamene, kterým je nutno hrob zakrýt, navzdory těžkostem a námaze, které taková cesta tehdy představovala, vydal se do Jeruzaléma podruhé, aby všechno ještě jednou zakreslil.bozi_hrob Při návratu na této druhé cestě z Jeruzaléma nebezpečně onemocněl a musel pak ležet půl roku v Římě. Po uzdravení se vrátil přes Loreto do Vídně. Ve střední Evropě stále ještě trvala nekonečná třicetiletá válka a nebylo možné plánovanou stavbu uskutečnit. R. 1655 bylo pro stavbu vybráno místo Na pískách vedle zříceniny kostela sv. Kříže a když r. 1660 Jan Putz umíral, musel mu nejstarší syn Jan František Edmund u smrtelné postele slíbit, že kapli Sv. hrobu v Mimoni postaví. Stavbu započal r. 1665 významný stavitel Giulio Broggio a dokončil r. 1667. O rok později byla slavnostně vysvěcena.
Kostel sv. Petra a Pavla: dnešní dominanta města je zasvěcena sv. Petru a Pavlu a jáhnům sv. Agapitovi a sv. Jiřímu, jejichž ostatky jsou zde uloženy. Nachází se na místě původního kostela ze 12. století. Kostel byl postupně přestavován a v roce 1661 byl zbořen. Na jeho místě postavil v letech 1661–63 stavitel Santino de Bossi nový barokní kostel. Věž byla postavena samostatně v letech 1668-1670. Od roku 1673 pokračoval v dostavbě kostelního areálu další it. stavitel – Giulio Broggio. Nádvoří bylo ohraničeno pevnou zdí a byly vystavěny 4 nárožní kaple a pátá kaple pro zemřelé. Kolem kostela byl hřbitov. Dochovala se pouze pátá kaple. Věž kostela byla s kostelem spojena až po požáru města. Pod kostelním vrchem se nacházejí unikátní pískovcové pivovarské i užitkové sklepy. s chodbami.
Sochy: sochy ve městě jsou převážně barokní. Nejvíce jich je zasvěceno Janu Nepomuckému (jedna na Poštovním mostě, jedna u Písečného mostu a další u kostela). Významný je i tzv. mariánský sloup – sloup Nanebevzetí Panny Marie na náměstí 1. máje, sousoší Panny Marie (Immaculata) u hotelu Beseda.
Zámecký park: původně byl bažantnicí s hájovnou. Generální opravu a rozšíření zahájil František de Paula z Hartigů. Park byl několikrát ještě rozšiřován. Zde stával nad pramenem pomník básníkovi Horatiovi a malý altánek. Další rekonstrukce parku začata v r. 1998. Brány do parku vedou od Zámeckého i Poštovního mostu. Uvnitř parku se nachází rybník s ostrůvkem. Pozůstatky prameniště z r. 1785 – jsou kopie pramenu Géronstere v lázních Spaa v Belgii, kde se František de Paula z Hartigů léčil. Pramen jako takový je sice o kus dál, ale zde vyvěral.
Zmizelé památky: ze starých staveb města zůstala jen část. Roku 1806 postihl město zhoubný požár, popelem lehlo 283 domů vnitřního města. Byl vydán zákaz staveb ze dřeva, dřevěné domy v Lužické ulici i jinde jsou tedy z doby před rokem 1800. Uvnitř města jsou zachovány některé pozoruhodné fasády domů z 19. století.
Radnice z roku 1655 na náměstí sloužila po 2. světové válce pozemkovým knihám, potom hudební škole a konečně státnímu statku a pionýrům. Postupně zchátrala a byla odstřelena v roce 1986.
Zámek na náměstí postavili r. 1570 Bíbrštejnové, ve výstavbě pokračovali Putzové a Hartigové. Po roce 1945 ve správě armády podlehl zkáze a byl odstřelen roku 1985.
Infocentrum Mimoň
Mírová 121, 471 24 Mimoň
Tel.: 487 805 010
E-mail: [email protected]
www.podralsko.mestomimon.cz
Městský úřad Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň
Tel.: 487 805 001
E-mail: [email protected]
www.mestomimon.cz

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu

Komentáře k článku (0)

Reklama

Mohlo by se vám také líbit

Rožmitál pod Třemšínem

Icon 19.06.2021

Rožmitál pod Třemšínem je malebné město, které leží v krásném údolí pod zalesněnými brdský...

Celý článek

Na choltický zámek za vodníky i discgolfem

Icon 01.05.2021

Zámek Choltice a jeho rozlehlá obora je stvořená pro výlet s dětmi – pohádková prohl...

Celý článek

Jihočeská Plavební

Icon 17.04.2021

Jihočeská plavební společnost provozující výletní lodní dopravu po řece Vltavě a Lužnici&n...

Celý článek

Exkurze ve sklárně RÜCKL

Icon 18.04.2021

Objevte kouzlo tradičního sklářského řemesla a staletých výrobních postupů sklárny Rückl v...

Celý článek

Muzeum Benátecka

Icon 17.03.2021

Na benáteckém zámku sídlí Muzeum Benátecka se svými hravými atraktivními expozicemi věnova...

Celý článek

Zámek Blatná

Icon 12.05.2021

Že ho odněkud znáte? No aby ne. Dejte se na chvíli zavřít do hladomorny a spolu s princem ...

Celý článek
Reklama
Reklama