Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou Rotating Header Image


Muzeum Mladoboleslavska

Historie
Muzeum Mladoboleslavska ve své činnosti navazuje na více než stoletou tradici, na jejímž počátku bylo založení Krajského muzejního spolku v roce 1885. První sbírky byly umístěny v domě na Valech, kde ovšem značně trpěly nedostatkem místa a špatným zabezpečením. Rok po vzniku muzea proto městská rada přidělila muzeu objekt pozdně gotického paláce Templu, kde byla v roce 1887 pro veřejnost zpřístup- něna první expozice.

První sbírky muzea tvořily především zápůjčky členů muzejního spolku a jeho majetných příznivců. Systematická sbírkotvorná činnost se rozvinula především zásluhou jednoho ze zakladatelů muzea, gymnaziálního profesora Františka Bareše. Důležitým impulsem se stala příprava Národopisné výstavy v Praze v roce 1895. V roce 1906 získalo muzeum pro své rozmnožené sbírky budovu bývalého bratrského sboru, kde byla o čtyři roky později otevřena nová expozice. Vystaveny v ní byly prakticky všechny sbírkové předměty, depozitáře zde neexistovaly.

Později využívalo muzeum pro své sbírky další objekty ve městě. Pevné zázemí s depozitáři i výstavními prostorami se podařilo získat teprve v roce 1972, kdy muzeum dostalo do užívání objekt mladoboleslavského hradu, ve kterém sídlí dodnes.

Mladoboleslavský hrad
Počátky hradu spadají až do 2. poloviny 10. století a jsou spojeny se vznikem hradiště, které zaujímalo prakticky celou plochu dnešního Starého Města. Hrad sloužil jako sídlo kastelánů, později vrchnostenských úředníků i samotné vrchnosti. Po třicetileté válce se dostal do majetku města a značně zpustl. V polovině 18. století byl celý objekt přestavěn na ka- sárna a armádě pak sloužil až do roku 1953. Potom co armáda hrad opustila, byl zde až do roku 1972 umístěn sklad textilu. Po jeho zrušení získalo hrad do užívání mladoboleslavské muzeum.

Expozice
Paměť města
První část expozice muzea je věnovaná dějinám Mladé Boleslavi v období od 18. až do počátku 20. století. Dějiny města jsou zde představeny v několika tematických okruzích správa města a jeho stavební proměny, spole- čenský a kulturní život, školství, průmysl a živnosti. Jeden z okruhů je věnován také historii muzea a objektu hradu, ve kterém dnes sídlí.

Venkov v proměnách času

Navazující část expozice je věnována dějinám regionu. V jednotlivých sálech je představena venkovská správa, společenský život a slavnosti, lidové kroje, venkovský interiér, průmysl a doprava, zemědělská výroba a různé drobné maloměstské a venkovské živnosti. Expozice je doplněna drobnými interaktivními prvky, které mají vztah k jednotlivým tématům.

Program akcí Muzea Mladoboleslavska: květen  2011

Po celý měsíc:

Stálé expozice:

Paměť města – kapitoly z dějin Mladé Boleslavi

Venkov v proměnách času

Muzejní herna Muzeion

Dlouhodobá výstava:

Zbraně – vojenské zbraně a další militaria ze sbírek muzea z období od konce 18. do počátku 20.století

Krátkodobé výstavy (do 5.6.2011):

Tradiční řemesla a život Romů – ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně

Doprovodný program : tvůrčí dílny pro děti Margitiny tkanice a Ferkovy metly

Informace na č.tel. 326 325 616 u Mgr.Karbanové

Nespoutaní – cesty cikánských kočovníků ve fotografiích

 

Pátek 20.5.2011, 19-24 hod.:

Mladoboleslavská muzejní noc – ve spolupráci s Kulturou města Mladá Boleslav a.s., Škoda Auto Muzeem a Státním oblastním archivem v Praze-Státním okresním archivem Mladá Boleslav

V areálu hradu bude program věnován období první republiky – hudba, tanec, občerstvení, cvičení jednoty Sokola, dvojí příjezd prezidenta T.G.Masaryka, promítání dobového dokumentárního filmu a fotografií

Mimořádná prohlídka prostor Státního okresního archivu

STÁLÉ EXPOZICE:

Paměť města – kapitoly z dějin Mladé Boleslavi

Venkov v proměnách času

Muzejní herna Muzeion


Otevírací doba
V–IX út–ne: 9,00–12,00 a 13,00-17,00; X–IV út–ne: 9,00-12,00 a 13,00–16,00

Kontakt:
Staroměstské náměstí 1 (hrad), Mladá Boleslav, 293 01
tel.: +420 326 325 616
fax: +420 326 322 542
www.muzeum-mb.cz

Komentáře lze přidat přes facebook.